Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце (у 4-х тамах, 6 кнігах) / Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте (в 4-х томах, 6 книгах) [2005-2009, PDF, BLR/RUS] 

Цитировать
Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце (у 4-х тамах, 6 кнігах) / Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте (в 4-х томах, 6 книгах)
Выданне прадстаўляе аналіз помнікаў беларускага дойлідства ў кантэксце развіцця будаўнічай культуры ўсходніх славян і народаў Еўропы, выкананы на аснове выкарыстання шырокага спектра новых факталагічных матэрыялаў, сучасных метадалагічных падыходаў і навуковых уяўленняў. У шматтомнай працы ўпершыню сфарміравана навукова абгрунтаваная канцэпцыя развіцця архітэктуры Беларусі – ад вытокаў да сучаснасці, раскрыты феномен беларускага дойлідства, у якім сінтэзаваны рысы агульнаеўрапейскай і айчыннай архітэктуры, выяўлены рэгіянальныя і нацыянальныя асаблівасці, разгледжаны мастацка-стылявыя тэндэнцыі асноўных гістарыка-культурных перыядаў. Выданне шматбакова раскрывае эвалюцыю горадабудаўніцтва, архітэктуры грамадскіх і жылых будынкаў, сакральнага дойлідства, прамысловай архітэктуры, традыцыйнага народнага дойлідства і архітэктуры дарог. Навуковы рэдактар – член-карэспандзент НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар А.І. Лакотка. У аўтарскі калектыў увайшлі дактары архітэктуры А.І. Лакотка, А.С. Сардараў, Г.А. Патаеў, І.А. Іода, В.Ф. Марозаў, А.Б. Марозава, Ю.У. Чантурыя; дактары мастацтвазнаўства Т.В. Габрусь, А.М. Кулагін, А.С. Шамрук; кандыдат мастацтвазнаўства А.Ю. Петросава; кандыдаты архітэктуры Э.М. Кляўко, В.В. Вашкевіч; Г.Л. Залесская.
Издание представляет анализ памятников белорусского зодчества в контексте развития строительной культуры восточных славян и народов Европы, выполненный на основе использования широкого спектра новых фактологических материалов, современных методологических подходов и научных представлений. В многотомной работе впервые сформулирована научная концепция развития архитектуры - от истоков до современности, раскрыт феномен белорусского зодчества, в котором синтезированы черты общеевропейской и отечественной архитектуры, обнаруженный региональные и национальные особенности, рассмотрены художественно-стилевые тенденции основных историко-культурных периодов. Издание многосторонне раскрывает эволюцию градостроительства, архитектуры общественных и жилых зданий, сакрального зодчества, промышленной архитектуры, традиционного народного зодчества и архитектуры дорог. Научный редактор - член-карэспандент НАН Беларуси, доктор исторических наук, доктор архитектуры, профессор А.И. Лакотко. В авторский коллектив вошли доктора архитектуры А.И. Лакотко, А.С. Сардар, Г.А. Патаев, И.А. Иода, В.Ф. Морозов, А.Б. Морозова, Ю.В. Чантурия; доктора искусствоведения Т.В. Габрусь, А.М. Кулагин, А. С. Шамрук; кандидат искусствоведения А.Ю. Петросава; кандидаты архитектуры Э.М. Клевко, В.В. Вашкевич; Г.Л. Залесская.

Архітэктура Беларусі: ІХ-ХІV стст. Том 1 / Архитектура Беларуси: IX-XIV вв. Том 1 [2005]

Архітэктура Беларусі: ІХ-ХІV стст. Том 1 / Архитектура Беларуси: IX-XIV вв. Том 1
Год издания: 2005
Автор: Лакотка А.І., Габрусь Т.В., Кулагін А.М., Пятросава А.Ю., Сардараў А.С., Чантурыя Ю.У.
Издательство: Мінск: Беларуская навука
ISBN: 985-08-0681-8
Язык: Белорусский, Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 392
Описание: Прапануецца шматтомнае фундаментальнае даследаванне архітэктуры Беларусі на працягу другога тысячагоддзя. На падставе шматлікіх архіўных крыніц, бібліяграфічнага аналізу, натурных даследаванняў раскрыты працэсы станаўлення і развіцця айчыннага горадабудаўніцтва і архітэктуры. Першы том прысвечаны перыяду ІХ-ХІV стст. Разлічана на архітэктараў, мастацтвазнаўцаў, культуролагаў і шырокае кола чытачоў.
Предлагается многотомное фундаментальное исследование архитектуры Беларуси в течение второго тысячелетия. На основании многочисленных архивных источников, библиографического анализа, натурных исследований раскрыты процессы становления и развития отечественного градостроительства и архитектуры. Первый том посвящен периоду IX-XIV вв. Рассчитана на архитекторов, искусствоведов, культурологов и широкий круг читателей.

Примеры страниц

Оглавление

Доп. информация: Сканирование и обработка till-till

Архітэктура Беларусі: ХV - сярэдзіна ХVІІІ ст. Том 2 / Архитектура Беларуси: ХV - середина XVIII в. Том 2 [2006]

Архітэктура Беларусі: ХV - сярэдзіна ХVІІІ ст. Том 2 / Архитектура Беларуси: ХV - середина XVIII в. Том 2
Год издания: 2006
Автор: Лакотка А.І., Габрусь Т.В., Кулагін А.М., Пятросава А.Ю., Сардараў А.С., Чантурыя Ю.У.
Издательство: Мінск: Беларуская навука
ISBN: 985-08-0721-0
Язык: Белорусский, Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 626
Описание: XV—XVIII стст. ахопліваюць эпоху Рэнесансу і барока ў гісторыі айчыннага дойлідства. У гэты храналагічны перыяд склалася спецыфічнае аблічча гарадоў Беларусі, у сістэме гістарычных тыпаў паселішчаў вылучаюцца мястэчкі, пашыраецца будаўніцтва манументальных і абарончых збудаванняў, развіваецца палацава-паркавая архітэктура. Гэтым з'явам і прысвечаны другі том. Выданне разлічана на архітэктараў, мастацтвазнаўцаў, культуролагаў і шырокае кола чытачоў.
XV-XVIII вв. охватывают эпоху Ренессанса и барокко в истории отечественного зодчества. В этот хронологический период сложилось специфическое облик городов Беларуси, в системе исторических типов поселений выделяются местечки, расширяется строительство монументальных и оборонительных сооружений, развивается дворцово-парковая архитектура. Этим явлениям и посвящен второй том. Издание рассчитано на архитекторов, искусствоведов, культурологов и широкий круг читателей.

Примеры страниц

Оглавление

Доп. информация: Сканирование и обработка till-till

Архітэктура Беларусі: другая палова XVIII - першая палова XIX ст. Т. 3, кн. 1 / Архитектура Беларуси: вторая половина XVIII - первая половина XIX в. Т. 3

Архітэктура Беларусі: другая палова XVIII - першая палова XIX ст. Т. 3, кн. 1 / Архитектура Беларуси: вторая половина XVIII - первая половина XIX в. Т. 3, кн. 1
Год издания: 2007
Автор: Лакотка А.І., Габрусь Т.В., Кулагін А.М., Пятросава А.Ю., Сардараў А.С., Чантурыя Ю.У.
Издательство: Мінск: Беларуская навука
ISBN: 978-985-08-0803-5
Язык: Белорусский, Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 502
Описание: Даследуецца гісторыя беларускай архітэктуры другой паловы XVIII - першай паловы XIX ст. Упершыню архітэктура Беларусі эпохі класіцызму разглядаецца сістэмна, у стылёва-структурным параўнанні тэндэнцый у горадабудаўніцтве, манументальнай і грамадзянскай архітэктуры, архітэктуры вытворчых збудаванняў і дарог. Прыводзяцца шматлікія новыя дадзеныя, рад даследуемых помнікаў архітэктуры ўводзіцца ў навуковы зварот упершыню. Як і ў папярэдніх тамах, аўтары кнігі разглядаюць развіццё беларускага дойлідства ў цеснай узаемасувязі з ўсходнеславянскімі і агульнаеўрапейскімі традыцыямі.
Исследуется история белорусского архитектуры второй половины XVIII - первой половины XIX в. Впервые архитектура Беларуси эпохи классицизма рассматривается системно, в стильно-структурном сравнении тенденций в градостроительстве, монументальной и гражданской архитектуры, архитектуры производственных сооружений и дорог. Приводятся многочисленные новые данные, ряд исследуемых памятников архитектуры вводится в научный оборот впервые. Как и в предыдущих томах, авторы книги рассматривают развитие белорусского зодчества в тесной взаимосвязи с восточнославянскими и общеевропейскими традициями.

Примеры страниц

Оглавление

Доп. информация: Сканирование и обработка till-till

Архітэктура Беларусі: другая палова XIX - пачатак ХХ ст. Т. 3, кн. 2 / Архитектура Беларуси: вторая половина XIX - начало ХХ в. Т. 3, кн. 2 [2007]

Архітэктура Беларусі: другая палова XIX - пачатак ХХ ст. Т. 3, кн. 2 / Архитектура Беларуси: вторая половина XIX - начало ХХ в. Т. 3, кн. 2
Год издания: 2007
Автор: Лакотка А.І., Габрусь Т.В., Кулагін А.М., Пятросава А.Ю., Сардараў А.С., Чантурыя Ю.У.
Издательство: Мінск: Беларуская навука
ISBN: 978-985-08-0872-1
Язык: Белорусский, Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 549
Описание: Даследуецца архітэктура Беларусі эпохі прамысловага перавароту (другая палова XIX - пачатак XX ст.). У шырокім еўрапейскім кантэксце аналізуецца распад класічнай сістэмы ў архітэктуры і фарміраванне шматлікіх эклектычных напрамкаў, пазней стылю мадэрн і нарэшце вытокаў новай архітэктуры. Стылёвыя кампазіцыйныя, формаўтвараючыя працэсы ў архітэктуры разглядаюцца на фоне індустрыяльнага развіцця ўсходнеславянскіх краін, краін Заходняй Еўропы і ЗША. Упершыню раскрыта нацыянальная разнастайнасць архітэктуры эклектыкі і мадэрна ў краінах Еўропы, архітэктуры Беларусі, дзе знітаваліся стылёвыя рысы архітэктуры Усходу і Захаду Еўропы. Адлюстравана роля ў развіцці архітэктуры знакамітых дойлідаў (О. Вагнера, В. Гропіуса, Ф. Райта, К. Тона, А. Шчусева, Ф. Шэхтэля). У кнізе ўпершыню друкуюцца шматлікія, раней невядомыя звесткі і матэрыялы па помніках архітэктуры Беларусі другой паловы XIX - пачатку XX ст. Дадзены том мае шырокае практычнае значэнне для работы архітэктараў, мастацтвазнаўцаў, рэстаўратараў, спецыялістаў у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны.
Исследуется архитектура Беларуси эпохи промышленного переворота (вторая половина XIX - начало XX в.). В широком европейском контексте анализируется распад классической системы в архитектуре и формирование многочисленных эклектичных направлений, позже стиля модерн и наконец истоков новой архитектуры. Стилевые композиционные, формообразующие процессы в архитектуре рассматриваются на фоне индустриального развития восточнославянских стран, стран Западной Европы и США. Впервые раскрыто национальное разнообразие архитектуры эклектики и модерна в странах Европы, архитектуры Беларуси, где объединились стилевые черты архитектуры Востока и Запада Европы. Отражена роль в развитии архитектуры знаменитых зодчих (О. Вагнера, В. Гропиус, Ф. Райта, К. Тона, А. Щусева, Ф. Шэхтэля). В книге впервые публикуются многие, ранее неизвестные сведения и материалы по памятникам архитектуры Беларуси второй половины XIX - начала XX в. Данный том имеет широкое практическое значение для работы архитекторов, искусствоведов, реставраторов, специалистов в области охраны историко-культурного наследия.

Примеры страниц

Оглавление

Доп. информация: Сканирование и обработка till-till

Архітэктура Беларусі: беларускае народнае дойлідства. Т. 4, кн. 1 / Архитектура Беларуси: белорусское народное зодчество. Т. 4, кн. 1 [2008]

Архітэктура Беларусі: беларускае народнае дойлідства. Т. 4, кн. 1 / Архитектура Беларуси: белорусское народное зодчество. Т. 4, кн. 1
Год издания: 2008
Автор: Лакотка А.І., Габрусь Т.В., Кулагін А.М., Пятросава А.Ю., Сардараў А.С., Чантурыя Ю.У.
Издательство: Мінск: Беларуская навука
ISBN: 978-985-08-0966-7
Язык: Белорусский, Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 495
Описание: Кніга прысвечана даследаванню беларускага народнага дойлідства. Упершыню ў шырокім дыяпазоне часу (ад Старажытнай Русі і да нашых дзён) аналізуецца эвалюцыя сістэмы рассялення, народна-традыцыйнай архітэктуры гарадоў, сельскіх сядзіб і жылля, царкоўна-манументальнага дойлідства. Народная архітэктура раскрываецца як яркая старонка традыцыйнай мастацкай культуры славян і народаў Еўропы. Даследуюцца праблемы развіцця традыцый у сучасным сельскім будаўніцтве, захаванне і адаптацыя помнікаў народнай архітэктуры і іх выкарыстанне ў сферы турызму інфраструктуры музеяў пад адкрытым небам.
Книга посвящена исследованию белорусского народного зодчества. Впервые в широком диапазоне времени (от Древней Руси и до наших дней) анализируется эволюция системы расселения, народно-традиционной архитектуры городов, сельских усадеб и жилья, церковно-монументального зодчества. Народная архитектура раскрывается как яркая страница традиционной художественной культуры славян и народов Европы. Исследуются проблемы развития традиций в современном сельском строительстве, сохранение и адаптация памятников народной архитектуры и их использование в сфере туризма инфраструктуры музеев под открытым небом.

Примеры страниц

Оглавление

Доп. информация: Сканирование и обработка till-till

Архітэктура Беларусі: архітэктура XX - пачатку XXI ст. Т. 4, кн. 2 / Архитектура Беларуси: архитектура XX - начале XXI в. Т. 4, кн. 2 [2009]

Архітэктура Беларусі: архітэктура XX - пачатку XXI ст. Т. 4, кн. 2 / Архитектура Беларуси: архитектура XX - начале XXI в. Т. 4, кн. 2
Год издания: 2009
Автор: Лакотка А.І., Габрусь Т.В., Кулагін А.М., Пятросава А.Ю., Сардараў А.С., Чантурыя Ю.У.
Издательство: Мінск: Беларуская навука
ISBN: 978-985-08-1097-7
Язык: Белорусский, Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Интерактивное оглавление: Нет
Количество страниц: 790
Описание: Кніга прысвечана архітэктуры Беларусі XX - пачатку XXI ст. На фоне складаных працэсаў пазначанага перыяду, ад навукова-тэхнічнай рэвалюцыі да рэвалюцыі інфармацыйнай, раскрыта эвалюцыя горадабудаўніцтва і архітэктуры, будаўнічай індустрыі, стыляў і стылёвых напрамкаў. Аналіз архітэктуры Беларусі праведзены ў шырокім еўрапейскім і сусветным кантэксце, на фоне глабальных тэндэнцый урбанізацыі і дэзурбанізацыі, развіцця перадавых будаўнічых тэхналогій, уплыву творчых дасягненняў найбуйнейшых дойлідаў і архітэктурных школ. Зроблена ацэнка архітэктуры Навейшага часу, канца XX - пачатку XXI ст., як архітэктуры канцэптуальнай, крэатыўнай, асацыятыўнай, пазастылёвай. Вызначаны канцэпты збудаванняў і іх ансамбляў на аснове новых крыніц формаўтварэння, інавацыйных адкрыццяў у галіне будаўнічых матэрыялаў і інтэлектуальных канструкцый.
Книга посвящена архитектуре Беларуси XX - начале XXI в. На фоне сложных процессов указанного периода, от научно-технической революции к революции информационной, раскрыто эволюция градостроительства и архитектуры, строительной индустрии, стилей и стилистических направлений. Анализ архитектуры Беларуси проведены в широком европейском и мировом контексте, на фоне глобальных тенденций урбанизации и дезурбанизацыи, развития передовых строительных технологий, влияния творческих достижений крупнейших зодчих и архитектурных школ. Сделана оценка архитектуры новейшего времени, конца XX - начала XXI в., как архитектуры концептуальной, креативной, ассоциативной, позастилевой. Определены концепты сооружений и их ансамблей на основе новых источников формообразования, инновационных открытий в области строительных материалов и интеллектуальных конструкций.

Примеры страниц

Оглавление

Доп. информация: Сканирование и обработка till-till
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы можете скачивать файлы